European election of 2009

Catherine Trautmann  - Elected

Photo of Catherine Trautmann